Besteld voor 16:00 betekent morgen al in huis!

Home PageAlgemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene webshopvoorwaarden
1. Toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die je op IDaBo aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door IDaBo schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van IDaBo.
1.4 IDaBo is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.
2. Totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst met IDaBo komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.
3. Prijzen, producten, aanbiedingen
3.1 Alle prijzen op www.IDaBo.nl zijn in euro’s en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten mits anders aangegeven.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Producten blijven eigendom van IDaBo tot ontvangst van betaling van datzelfde product.
4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via IDaBo kan op de volgende wijze worden betaald; via Ideal en Paypal.
5.Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. IDaBo streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 1 werkdag te leveren. De door IDaBo opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
5.2 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de klant.
6.Retourneren
Het product kan binnen 7 dagen worden geretourneerd in de originele verpakking zonder dat het product gebruikt of beschadigd is.
6.2 Meld je retour eerst aan via de mail (info@IDaBo.nl) met je naam, ordernummer, rekeningnummer en het product(en) die je wil retourneren. Je kunt je retour daarna terug sturen naar:
IDaBo
Antwoordnummer 43329
1020WD Amsterdam
6.3 Als wij jouw retour hebben ontvangen, zullen we binnen 14 werkdagen het geld terug storten op je rekening (indien vermeld bij retour).
6.4 Als het product gebruikt of beschadigd is kunnen wij deze niet terug nemen.
6.5 De kosten van retourzending zijn voor de afzender. LET OP! Het is niet toegestaan om je retour in een enveloppe met een postzegel naar ons terug te sturen. We adviseren om retourartikelen met Track & Trace of aangetekend terug te sturen met PostNL. Zorg ervoor dat je een verzendbewijs hebt voor het geval jouw retour niet bij ons aankomt.
6.6 Heb je een gratis cadeau gekregen bij je bestelling? Sluit altijd het gratis cadeau bij wanneer je een bestelling retourneert. Als wij je bestelling ontvangen zonder het gratis cadeau of met een gebruikt of beschadigd cadeau, heeft IDaBo het recht de winkelwaarde van het cadeau in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag van je oorspronkelijke bestelling.
7.Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 IDaBo is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van winkel.
7.4 Als IDaBo om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
– Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
– Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd of onleesbaar is gemaakt;
– Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– Als beschadigingen zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.

Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin IDaBo als reparateur van consumentenelektronica optreedt.
1.Klachten/Defecten
Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op het reparatieformulier zijn omschreven.
2.Prijs
De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op de website. De prijs is opgebouwd uit de onderdelen, de inbouwkosten en wordt vermeerderd met de verzendkosten, exclusief BTW.
3.Prijsopgave
Indien de werkzaamheden niet op de website vermeld staan, wordt er na telefonisch overleg een voorlopige prijsopgave gemaakt. Deze wordt na aankomst van het toestel schriftelijk per mail bevestigd. De prijs wordt altijd vermeerderd met de verzendkosten.
4.Vrijblijvend onderzoek
Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de website, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de website geen kostenraming meldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.
5. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door IDaBo en betaalt dan alleen de verzendkosten van de retourzending, maar geen onderzoekskosten.
6.Kwaliteit
Mits er niets anders wordt afgesproken, wordt er gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen. Of wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf aangeeft stelt IDaBo de vervangen onderdelen ter beschikking aan de klant.
7. Na reparatie ontvangt de klant een bericht per mail, met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden alsmede de gegevens voor betaling van de reparatie.
8.Aansprakelijkheid
IDaBo is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan ontstaan vanaf het tijdstip van ontvangst tot aan het moment van retourzending. Retourzendingen worden door IDaBo altijd gedaan per aangetekend verzekerde verzending door TNT. Schadevergoeding door TNT bedraagt maximaal € 5400.
9.Verzending
IDaBo biedt standaard een aangetekend verzekerde verzending aan, deze verzekering wordt door TNT Post afgegeven en wordt bij eventueel verlies of diefstal door IDaBo met TNT Post afgehandeld. IDaBo betaald u het schadebedrag direct nadat TNT de claim heeft afgehandeld.
10.Garantie
IDaBo geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van verzending van het product aan de klant. Op schoonmaak c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water-, zand-, val-, of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op het reparatieformulier uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
11. Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet IDaBo een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.
11.1 Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
11.2 Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.
11.3 Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.
12.Verlies van Data
IDaBo is niet aansprakelijk voor verlies van data. Een aantal reparaties zoals vervangen van moederborden, harddisks en batterijen, kunnen aanleiding geven tot het verlies van data. IDaBo wijst hierop in het reparatieformulier en op de website. De klant wordt gevraagd een backup van zijn gegevens te maken voordat hij het product aan IDaBo opstuurt. De klant is zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van zijn data.
13.Niet betaalde/afgehaalde producten
Indien na 3 achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail van IDaBo aan de klant, dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten de reparatie van het product te betalen, is IDaBo gerechtigd het product te verkopen en het verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra kosten voor het verhalen worden aan de klant doorberekend.
14.Geschillen
Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.
15. Alle overige geschillen zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. IDaBo blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
16. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat IDaBo zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

DISCLAIMER
IDABO besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. Zij vermeldt haar bronverwijzing waar van toepassing. Opmerkingen hierover kunnen gestuurd worden naar info@IDaBo.nl.
Onjuistheden kunnen echter voorkomen. IDABO alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede technische storingen.
COPYRIGHT
Zonder schriftelijke toestemming van IDABO is het niet toegestaan informatie, nieuwsberichten, beelden en/of berichtgevingen die verstrekt worden via de diensten van IDABO op enigerlei wijze te verspreiden en of te gebruiken.